Online RTI समन्वय अधिकारी


मुख्यपृष्ठ Online RTI समन्वय अधिकारी

अ.क्र जिल्‍हाधिकारी कार्यालय/ विभाग/ शाखा समन्‍वय अधिकारी( Nodal Officer )
1 सर्व आस्‍थापना विभाग तहसिलदार (सर्वसाधारण), जि.अ.का नांदेड
2 गोपनीय शाखा, दंडाधिकारी शाखा निवासी उपजिल्‍हाधिकारी, जि.अ.का नांदेड
3 सर्व महसूल शाखा तहसिलदार (महसूल), जि.अ.का नांदेड
4 सामान्‍य शाखा.1 तहसिलदार (सामान्‍य ) जि.अ.का नांदेड
5 सामान्‍य शाखा.2 तहसिलदार (सर्वसाधारण) जि.अ.का नांदेड
6 सामान्‍य शाखा.3, भुसूधार शाखा/धर्मदाय शाखा तहसिलदार (सामान्‍य) जि.अ.का नांदेड
7 करमणूक करशाखा निवासी उपजिल्‍हाधिकारी, जि.अ.का नांदेड
8 अंतर्गत परिक्षण जमाबाजू लेखाधिकारी (जमाबाजू)
9 अंतर्गत परिक्षण खर्चबाजू लेखाधिकारी (खर्चबाजू )
10 संगायो विभाग जिल्‍हाधिकारी कार्यालय तहसिलदार (संगायो) जि.अ.का नांदेड
11 संगायो शहरी विभाग जिल्‍हाधिकारी कार्यालय तहसिलदार संगायो शहरी विभाग, जि.अ.का नांदेड
12 गौणखनिज विभाग जिल्‍हा खनिकर्म अधिकारी, नांदेड
13 नगर पालिका प्रशासन जिल्‍हा प्रशासन अधिकारी (डुडा), जि.अ.का नांदेड
14 अकृषिक शाखा तहसिलदार (महसूल) जि.अ.का नांदेड
15 जि.प.पं.स/ग्रा.पं तहसिलदार (सामान्‍य) जि.अ.का नांदेड
16 पूरवठा विभाग सहाय्यक जिल्‍हा पूरवठा अधिकारी, नांदेड
17 कार्यकारी अभियंता (रोहयो) उपजिल्‍हाधिकारी (रोहयो) जि.अ.का नांदेड
18 प्रशासन रोहयो उपजिल्‍हाधिकारी (रोहयो) जि.अ.का नांदेड
19 पुर्नवसन विभाग उपजिल्‍हाधिकारी (पुर्नवसन) जि.अ.का नांदेड
20 निवडणुक विभाग उपजिल्‍हाधिकारी (निवडणुक) जि.अ.का नांदेड
21 समन्‍वय भूसंपादन विभाग उपजिल्‍हाधिकारी भूसंपादन (समन्‍वय) जि.अ.का नांदेड
22 विशेष भूसंपादन अधिकारी लसिका विशेष भूसंपादन अधिकारी (लसीका )
23 विशेष भूसंपादन अधिकारी ल‍सीका.2 विशेष भूसंपादन अधिकारी ल‍सीका.2
24 नियोजन विभाग सहाय्यक जिल्‍हा नियोजन अधिकारी
25 एन.आय.सी विभाग जिल्‍हा सुचना विज्ञान अधिकारी, नांदेड
26 उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, नांदेड उपविभागीय अधिकारी, नांदेड
27 उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, कंधार उपविभागीय अधिकारी,कंधार
28 उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, भोकर उपविभागीय अधिकारी, भोकर
29 उपविभागीय अधिकारी कार्यालय,धर्माबाद उपविभागीय अधिकारी, धर्माबाद
30 उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, देगलूर उपविभागीय अधिकारी,देगलूर
31 उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, बिलोली उपविभागीय अधिकारी, बिलोली
32 उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, किनवट उपविभागीय अधिकारी, किनवट
33 उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, हदगांव उपविभागीय अधिकारी,हदगांव
34 तहसिल कार्यालय, नांदेड तहसिलदार, नांदेड
35 तहसिल कार्यालय, अर्धापूर तहसिलदार, अर्धापूर
36 तहसिल कार्यालय, कंधार तहसिलदार, कंधार
37 तहसिल कार्यालय, लोहा तहसिलदार, लोहा
38 तहसिल कार्यालय, भोकर तहसिलदार, भोकर
39 तहसिल कार्यालय, मुदखेड तहसिलदार, मुदखेड
40 तहसिल कार्यालय, धर्माबाद तहसिलदार, धर्माबाद
41 तहसिल कार्यालय, उमरी तहसिलदार, उमरी
42 तहसिल कार्यालय, देगलूर तहसिलदार, देगलूर
43 तहसिल कार्यालय, मुखेड तहसिलदार, मुखेड
44 तहसिल कार्यालय, बिलोली तहसिलदार, बिलोली
45 तहसिल कार्यालय, नायगांव तहसिलदार, नायगांव
46 तहसिल कार्यालय, किनवट तहसिलदार, किनवट
47 तहसिल कार्यालय,माहूर तहसिलदार, माहूर
48 तहसिल कार्यालय, हदगांव तहसिलदार, हदगांव
49 तहसिल कार्यालय, हिमायतनगर तहसिलदार, हिमायतनगर
50 तलाठी सज्‍जा सबंधीत मंडळ अधिकारी
 
Top