शासकीय विश्राम गृहे


मुख्य पान शासकीय विश्राम गृहे

अनुक्रमांक नियंत्रण विश्रामगृहे तालुका कक्ष संख्‍या
1 सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासकीय विश्रामगृह नांदेड नांदेड 15
2 सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासकीय विश्रामगृह कंधार कंधार 2
3 सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासकीय विश्रामगृह देगलूर देगलूर 2
4 सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासकीय विश्रामगृह मुखेड मुखेड 2
5 सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासकीय विश्रामगृह हदगांव हदगांव 2
6 सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासकीय विश्रामगृह हिमायतनगर हिमायतनगर 2
7 सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासकीय विश्रामगृह नायगाव नायगाव (खैरगाव) 2
8 सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासकीय विश्रामगृह लोहा लोहा 2
9 सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासकीय विश्रामगृह नरसी नायगाव 2
10 सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासकीय विश्रामगृह तामसा हदगाव 2
11 सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासकीय विश्रामगृह भोकर भोकर 5
12 सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासकीय विश्रामगृह किनी भोकर 2
13 सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासकीय विश्रामगृह किनवट किनवट 4
14 सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासकीय विश्रामगृह मांडवी किनवट 2
15 सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासकीय विश्रामगृह माहूर माहूर 2
16 सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासकीय विश्रामगृह धर्माबाद धर्माबाद 2
17 सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासकीय विश्रामगृह बिलोली बिलोली 2
18 सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासकीय विश्रामगृह कोंडलवाडी बिलोली 2
19 जिल्‍हा परिषदेच्‍या नियंत्रणाखालील शासकीय विश्रामगृह किनवट किनवट 2
20 जिल्‍हा परिषदेच्‍या नियंत्रणाखालील शासकीय विश्रामगृह बिलोली बिलोली 2
21 जिल्‍हा परिषदेच्‍या नियंत्रणाखालील शासकीय विश्रामगृह मुक्रमाबाद मुखेड 2
22 वन विभागाच्‍या नियंत्रणाखलील वन विभागगृह माहूर माहूर 2
23 वन विभागाच्‍या नियंत्रणाखलील वन विभागगृह किनवट किनवट 2
24 वन विभागाच्‍या नियंत्रणाखलील वन विभागगृह किनवट किनवट 2
25 वन विभागाच्‍या नियंत्रणाखलील वन विभागगृह राजगड किनवट 2
26 वन विभागाच्‍या नियंत्रणाखलील वन विभागगृह सावरी किनवट 2
27 वन विभागाच्‍या नियंत्रणाखलील वन विभागगृह जलधारा किनवट 2
28 कार्यकारी अभियंता मध्‍यम प्रकल्‍प व पाटबंधारे मंडळ मध्‍यम प्रकल्‍प विभाग निरिक्षक डाक बंगला गोकूदा किनवट 2
29 कार्यकारी अभियंता मध्‍यम प्रकल्‍प व पाटबंधारे मंडळ उर्ध्‍व पेनगंगा प्रकल्‍प विभामगृह हदगाव 2
30 कार्यकारी अभियंता मध्‍यम प्रकल्‍प व पाटबंधारे मंडळ पाटबंधारे डाक बंगला नांदेड नांदेड 3
31 कार्यकारी अभियंता मध्‍यम प्रकल्‍प व पाटबंधारे मंडळ पाटबंधारे विश्रामगृह असर्जन नांदेड 4
32 कार्यकारी अभियंता मध्‍यम प्रकल्‍प व पाटबंधारे मंडळ तपासणी विश्रामगृह विष्‍णुपूरी प्रकल्‍प तुप्‍पा नांदेड 2
33 कार्यकारी अभियंता मध्‍यम प्रकल्‍प व पाटबंधारे मंडळ पाटबंधारे व्‍यवस्‍थापक विभाग विश्रामगृह उमरी उमरी 2
34 कार्यकारी अभियंता मध्‍यम प्रकल्‍प व पाटबंधारे मंडळ पाटबंधारे विश्रामगृह खतगाव बिलोली 2
35 कार्यकारी अभियंता मध्‍यम प्रकल्‍प व पाटबंधारे मंडळ पाटबंधारे विश्रामगृह बारुळ कंधार 3
36 कार्यकारी अभियंता मध्‍यम प्रकल्‍प व पाटबंधारे मंडळ महालिंगी प्रकल्‍प विश्रामगृह केप कंधार कंधार 1
37 कार्यकारी अभियंता मध्‍यम प्रकल्‍प व पाटबंधारे मंडळ महालिंगी प्रकल्‍प विश्रामगृह केप बोळका कंधार 2
38 कार्यकारी अभियंता मध्‍यम प्रकल्‍प व पाटबंधारे मंडळ मध्‍यम प्रकल्‍प विश्रामगृह बहादूरपुरा कंधार 3
39 कार्यकारी अभियंता मध्‍यम प्रकल्‍प व पाटबंधारे मंडळ पाटबंधारे विश्रामगृह कुद्राळ मुखेड 2
40 विभागीय नियंत्रण महाराष्‍ट्र राज्‍य परिवहन महामंडळ नांदेड मध्‍यवर्ती बसस्‍थानक राज्‍य परिवहन माहूर माहूर 1
41 विभागीय नियंत्रण महाराष्‍ट्र राज्‍य परिवहन महामंडळ नांदेड मध्‍यवर्ती बसस्‍थानक राज्‍य परिवहन किनवट किनवट 1
42 विभागीय नियंत्रण महाराष्‍ट्र राज्‍य परिवहन महामंडळ नांदेड विभागीय कार्यालय विश्रामगृह राज्‍य परिवहन नांदेड नांदेड 2
43 विभागीय नियंत्रण महाराष्‍ट्र राज्‍य परिवहन महामंडळ नांदेड मध्‍यवर्ती बसस्‍थानक विश्रामगृह राज्‍य परिवहन नांदेड नांदेड 1
44 नगरपरिषद विश्रामगृहे नगरपालिका विश्रामगृह धर्माबाद धर्माबाद 2
45 नगरपरिषद विश्रामगृहे नगरपालिका विश्रामगृह बिलोली बिलोली 1
46 नगरपरिषद विश्रामगृहे नगरपालिका विश्रामगृह लोहा लोहा 2
 
Top