अ.क्र. चित्रपटगृहाचे नांव पत्ता तालुका शेरा व्यवस्थापकाचे नांव भ्रमणध्वनी क्रमांक
1 शाम टॉकीज, नांदेड शिवाजी पुतळ्याजवळ, नांदेड नांदेड चालू बालाजी सिंग 9156806833
2 गणेश टॉकीज, नांदेड लोहार गल्ली, नांदेड नांदेड चालू श्री जोशी 9767248527
3 लिबर्टी टॉकीज, नांदेड गाडीपुरा रोड, नांदेड नांदेड चालू अब्दुल वासे 9890846250
4 बिग सिनेमा ज्योती स्क्रीन - १ गोकुळनगर, नांदेड नांदेड चालू श्री राजु लोंढे 9325027357
5 बिग सिनेमा ज्योती स्क्रीन - २ गोकुळनगर, नांदेड नांदेड चालू श्री राजु लोंढे 9325027357
6 पि.व्ही.आर. स्क्रीन - १ ट्रेझर बाजार, कौठा नांदेड नांदेड चालू श्री दिपक 7757031211
7 पि.व्ही.आर. स्क्रीन - २ ट्रेझर बाजार, कौठा नांदेड नांदेड चालू श्री दिपक 7757031211
8 पि.व्ही.आर. स्क्रीन - ३ ट्रेझर बाजार, कौठा नांदेड नांदेड चालू श्री दिपक 7757031211
9 पि.व्ही.आर. स्क्रीन - ४ ट्रेझर बाजार, कौठा नांदेड नांदेड चालू श्री दिपक 7757031211
10 धनराज टॉकीज, किनवट तहसिल जवळ, किनवट किनवट चालू श्री नेमिनवार 7588424701
11 मनोहर टॉकीज, मुखेड बसस्टॅण्ड जवळ मुखेड चालू श्री अनिल जाजु 9423692264
12 नटराज टॉकीज, धर्माबाद धर्माबाद धर्माबाद चालू श्री पाटील 9420671600
13 व्यंकटेश टॉकीज, देगलूर देगाव रोड, देगलूर देगलूर बंद बंद 0
14 पिरोजद्दीन टॉकीज, देगलूर शासकीय गोदामाजवळ देगलूर बंद बंद 0
15 व्यंकटेश टॉकीज, भोकर भोकर भोकर बंद बंद 0
16 बालाजी टॉकीज, भोकर भोकर भोकर बंद बंद 0
17 शारदा टॉकीज, नांदेड जुना मोंढा नांदेड नांदेड बंद बंद 0
18 प्रभात टॉकीज, नांदेड शिवाजी पुतळ्याजवळ, नांदेड नांदेड बंद बंद 0
19 हबीब टॉकीज, नांदेड गाडीपुरा रोड, नांदेड नांदेड बंद बंद 0
 
Top